سحابی ها در تدوین بسیاری از استانداردهای ملی شرکت کردند

سحابی عضو کامل راست کمیته ملی استاندارد سازی اتومبیل ملی اتومبیل الکتریکی / کارگروه استاندارد استانداردهای باتری نیروگاه کمیته فرعی ، کمیته فنی استاندارد سازی تجهیزات الکتروتکنیک ملی / کارگروه استاندارد تولید تجهیزات باتری لیتیوم یون و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات کارگروه ویژه استانداردهای ایمنی باتری یون لیتیوم. سحابی در تهیه 4 استاندارد ملی (GB / T31486-2015) "الزامات عملکرد الکتریکی عملکرد باتری برق باتری خودرو الکتریکی و روشهای آزمون" ، (GB / T31484-2015) "الزامات چرخه عمر باتری قدرت باتری خودرو و روشهای آزمون ، ( GB / T38331-2019) "الزامات فنی عمومی برای تجهیزات تولید باتری لیتیوم یون" ، (GB / T38661-2020) "شرایط فنی سیستم های مدیریت باتری خودرو الکتریکی".

pic5

زمان ارسال: ژوئیه -20-2020