• دستگاه مرتب سازی اتوماتیک سلول

دستگاه مرتب سازی اتوماتیک سلول

  • Automatic  Cell  Sorting  Machine

    دستگاه مرتب سازی اتوماتیک سلول

    برای مرتب سازی سلولی 18650 سلول با حداکثر 18 کانال برای سلولهای خوب و 2 برای سلولهای NG طراحی شده است. این دستگاه به طور چشمگیری باعث افزایش راندمان مرتب سازی سلول برای اطمینان از کیفیت بالای تولید بسته باتری می شود.