افتخار شرکت

نه زمان نام منبع
1 2016 شرکت نوآورانه فوجیان اداره علوم و فناوری استان فوجیان
2 2017 مرکز تحقیقات فناوری مهندسی تجهیزات سیستم باتری لیتیوم فوجیان اداره علوم و فناوری استان فوجیان
3 2017 فوجیان قهرمانان انفرادی را تولید می کند کمیسیون اقتصادی و اطلاعات استانی فوجیان
4 2018 شرکت نمایشی تولید خدمات فوجیان کمیسیون اقتصادی و اطلاعات استانی فوجیان
5 2018 شرکت تولید خدمات نمایشی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات
6 2018 جایزه اول جایزه پیشرفت علم و فناوری صنعت خودرو چین کمیته کاری جایزه علوم و فناوری انجمن مهندسی خودرو چین
7 2019 اولین گروه ویژه "غول کوچک" وزارت صنعت و فناوری اطلاعات
8 2019 شرکت ملی مزیت مالکیت معنوی اداره مالکیت معنوی دولت PRC
9 2019 جایزه دوم جایزه ملی پیشرفت علم و فناوری 2019 شورای دولتی PRC